Stadgar för föreningen AMPRNet Sverige

Organisationsnummer 802502-6165

Antagna 2024-03-13

1. Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening enligt svensk lag bildad 2016-04-23. Föreningens ändamål är att förvalta de resurser som ställs till föreningens förfogande och att skapa allianser baserade på dessa resurser med icke-kommersiell samhällsnytta som ledstjärna.

En grundläggande resurs som motiverade föreningens bildande var en delegation av IPv4-adresser från organisationen Amateur Radio Data Communication Inc (ARDC) för användning i Sverige. Kort efter bildandet mottogs en delegation av IPv6-adresser via Sunet, det svenska universitetsdatanätet. Andra resurser som ställts till föreningens förfogande innefattar fiberlänkar, antennplatser, utrustning, serverkapacitet, etc.

Exempel på samhällsnytta är att göra amatörradiorörelsens utrustning och kompetens tillgänglig för användning av beredskapsorganisationer i situationer där andra resurser inte räcker till. Sådan utrustning kan omfatta fjärrstyrda kortvågsstationer, VHF/UHF-repeaters, digipeaters, sensornätverk för miljöövervakning, etc. Situationerna kan omfatta naturkatastrofer, olyckor, större strömavbrott, saknade personer med mera.

Föreningen skall

 • Vara oberoende i kraft av den mission som beskrivits ovan.
 • Formulera regler för hur adressrymderna får användas (Acceptable Use Policy) , övervaka att dessa följs och vid behov vidta sanktioner om de inte följs.
 • Genom olika aktiviteter sprida kunskaper och färdigheter inom området och verka för att medlemmarnas intresse för kommunikationsteknik upprätthålls.
 • Sträva efter goda relationer till alla amatörradiosamhällets och Internetsamhällets organisationer liksom berörda myndigheter och andra intressenter.
 • Samverka globalt inom ramen för AMPRnet.

2. Firma och säte

Föreningens firma är AMPRnet Sverige och dess säte är Stockholms kommun. Föreningen ska ha en nationellt distribuerad koordineringsstruktur med ansvarsområden som motsvarar den svenska beredskapsorganisationen och i några fall mindre än så, och underlättar för koordinatörer som arbetar på frivillig basis att bygga verksamheten baserat på sina normala kontaktnät.

3. Medlemmar

Föreningens medlemmar är organisationer och enskilda personer verksamma i Sverige som vill stödja föreningens ändamål och som erlagt fastställd medlemsavgift. Medlem har rätt att avsäga sig medlemskap utan förhandsvarsel. Erlagd avgift återbetalas ej.

4. Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Medlem som erlagt medlemsavgift har rösträtt, med en röst, vid samtliga medlemsmöten. Rösträtt kan utövas genom skriftlig fullmakt, begränsat till en fullmakt per närvarande medlem utöver den egna rösten.

Föreningens angelägenheter samt den löpande förvaltningen handhas av styrelsen. Föreningens ekonomiska skyldigheter är begränsade till föreningens disponibla medel. Föreningens medlemmar är icke ansvariga för föreningens skulder och förpliktelser.

Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ytterligare 1 ledamot samt 2 suppleanter. Medlem i styrelsen ska vara en utpekad representant för en medlemsorganisation eller en enskild medlem som senast vid årsmötet har erlagt medlemsavgiften. En majoritet av medlemmarna i styrelsen ska inneha amatörradiocertifikat. Därutöver skall det svenska Universitetsnätet, SUNET, på grund av den speciella överenskommelse som har träffats mellan ARDC, SUNET och AMPRnet Sverige rörande Internettransit, ha en observatörsplats i styrelsen.

Ordförande och vice ordförande väljs på ett år. Övriga tre styrelseledamöter och suppleanter väljs för två år, av kontinuitetsskäl i sådan ordning att det jämna år väljs 1 ledamot (sekreteraren) och en suppleant (suppleant-1) och udda år väljs två ledamöter (kassören och ledamoten) samt en suppleant (suppleant-2). Representanten från SUNET utses av SUNET.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter gör framställning härom. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst tre av föreningens valda styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. Är ordförande ej närvarande eller då ordföranden är jävig i en fråga väljs annan styrelseledamot till mötesordförande.

Medlem äger i regel, utan rösträtt, deltaga i styrelsens möten, s.k. öppet styrelsemöte. Styrelsen kan dock för frågor av känslig karaktär besluta om slutet möte eller en sluten del av möte.

Vid omröstning inom styrelsen gäller, om inget annat sägs i dessa stadgar, enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst. Vid frågor om juridiskt förhållande till klubbar med nyttjandeavtal och de konsekvenser som kan uppstå därav, skall endast av föreningen valda styrelseledamöter delta i omröstningarna.

5. Sammanträden

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. Årsmöte skall hållas före utgången av april. Kallelse till årsmöte och möte skall utsändas till medlemmarna minst 3 veckor i förväg. Den skall, förutom tid och plats för mötet, innehålla dagordning, förslag till verksamhetsplan och budget, förslag från styrelsen (proositioner), samt inlämnade motioner inklusive styrelsens kommentar till dessa. Motioner skall skriftligen inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötet. Årsmötesförhandlingarna öppnas och leds intill dess mötesordförande valts av styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne av den styrelsen därtill utsett. Vid årsmötet skall följande ärenden upptas till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Val av ordförande och vice ordförande för 1 år
 10. Val av övriga styrelseledamöter för 2 år: sekreterare jämna år eller kassör och en ledamot udda år. 
 11. Val av en styrelsesuppleant för 2 år, suppleant-1 jämna år och suppleant-2 udda år.
 12. Val av en revisor och en revisorsuppleant för ett år.
 13. Val av valberedning för 1 år.
 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår samt maximal medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår.
 15. Förslag från styrelsen (propositioner)
 16. Motioner
 17. Övriga frågor (endast diskussion)
 18. Mötets avslutande

6. Firmateckning

Föreningens firma, AMPRnet Sverige, tecknas av ordförande och kassören var för sig. I händelse av frånträde på egen begäran eller förfall av ordförande eller kassör kan styrelsen genom konstituerade möte utse annan styrelsemedlem att ersätta vakanta funktioner.

7. Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Styrelsens räkenskaper och förvaltning skall granskas av en revisor med suppleant. Dessa väljs på årsmötet för ett år.

8. Avgifter

Årsmötet fastställer ramar för medlemsavgiften för nästkommande räkenskapsår inom vilka styrelsen har att besluta och meddela sitt beslut om definitiv årsavgift före årsskiftet. Medlemskap träder i kraft när medlemsavgiften erlagts. Medlemsavgift för fortsatt medlemskap skall erläggas årligen före den sista april.

9. Nyttjande av föreningens anläggningstillgångar

Anläggningar och utrustning under föreningens förvaltning nyttjas primärt av föreningens medlemmar och gäster. Styrelsen äger dessutom rätt att teckna och vidmakthålla s.k. nyttjandeavtal med andra organisationer om sekundärt nyttjande av föreningens anläggningar och utrustning. Regler och begränsningar för primärt och sekundärt nyttjande utfärdas av styrelsen.

10. Uteslutning av medlem

Medlem som inte erlägger medlemsavgift inom föreskriven tid avförs ur medlemsregistret. Medlem som bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen eller dess syften, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen om minst 2/3 av styrelsens medlemmar är ense om beslutet. Dessförinnan skall styrelsen dock bereda vederbörande tillfälle att avge förklaring. Utesluten medlem har besvärsrätt till nästkommande årsmöte.

11. Stadgeändring och upplösning av föreningen

För stadgeändring erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller likalydande beslut med enkel majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara ett årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras att sammanträdena utlysts i föreskriven tid, samt att minst fyra veckor förflutit mellan dem.

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande protokollförda möten, varav ett årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras att sammanträdena utlysts i föreskriven tid, att minst fyra veckor förflutit mellan dem samt att vid bägge mötena minst 2/3 av de röstande medlemmarna varit ense om beslutet.

Eventuella tillgångar överlämnas till lämplig institution för att användas i överensstämmelse med föreningens ändamål. Beslut härom skall fattas på det sista av ovannämnda sammanträden.