Regelverket omfattar regler som föreskrivs av adressägarna, ARDC (IPV4) och Sunet (IPV6), samt regler som Föreningen AMPRNet Sverige lagt till för att säkerställa institutionell förankring som ger kontinuitet och möjlighet att övervaka att regelverket följs.  Föreningen, och ytterst adressägarna, förbehåller sig rätten att återta delegationerna om så inte sker.

Reglerna föreskrivna av ARDC framgår av deras Licens och Terms of Service. Sunets regler framgår av deras Acceptable Use Policy (AUP).   Överenskommelserna gör det möjligt att utannonsera adressrymderna till Internet via BGP genom AMPRnet/Sunet-gateways i Sunets närvaropunkter spridda över landet.

Förutom de regler som ARDC och Sunet ger oss,  gäller också nedanstående tilläggsregler för vidaredelegationer av subnät inom Sverige. Observera att alla delegationer kan återtas när som helst om de missköts.

1. Adressrymderna har delats upp i subnät svarande mot den svenska beredskapsorganisationen, i stort sett länsvis med några undantag. Se sidan https://www.amprnet.se/index.php/organisation/regioner

2. Delegationer ges endast till amatörradioklubbar och FRO-avdelningar som åtar sig att följa nedanstående regler och som utser som kontaktpersoner så många  licensierade radioamatörer som krävs (minst två) för att upprätthålla rimliga svarstider i frågor som rör drift/underhåll/incidenthantering, information och andra AMPRnet-aktiviteter.  Individuella medlemmar kan sedan använda klubbens/avdelningen adresser för sina AMPR-aktiviteter inom ramen för regelverket.

3. Medlemsorganisationer som får en delegation att driva en SUNET/AMPRnet-gateway ska i samarbete med styrelsen diskutera hur anslutningen till SUNET kan ske innan beslutet till sist fattas av SUNET-representanten i styrelsen som också anvisar hur SUNETs driftsorganisation ska kontaktas. Delegationsmottagaren ska  se till att SUNETS regler följs av alla som ansluts via den Gateway de driver. Inledningsvis tilldelas ett /24-nät, vilket är det minsta nät som SUNET åtar sig att ansluta. Denna adressrymd ska innefatta nedströmslänkar i den mån andra klubbar/avdelningar ansluts via den klubb/avdelning som driver en SUNET/AMPRnet-gateway,  Det är viktigt att minimera belastningen på SUNET vad gäller anslutning, drift, underhåll och incidenthantering. Det är vi som kommer till SUNET, inte SUNET som kommer till oss.

4. Medlem som ansluter sig via en annan medlem får inledningsvis också ett /24-nät, inklusive nedströmslänkar. I den mån adressbrist uppstår kommer krav på komprimering av adressrymderna att ställas. Adresser som inte används över en längre tid ska återlämnas.

5.  Information: Alla användare av AMPRNet skaffar sig ett konto på webbplatsen. Varje delegationsmottagare ombeds utse minst en av sina kontaktpersoner som medlem i webredaktionen med uppft att informera via webben om hur nätet används.

En årlig rapport om status och aktiviteter avges av alla medlemmar minst en månad före AMPRnet Sveriges årsmöte. Rapporten ska innefatta statistik om adressutnyttjandet som kan vidarebefodras till adressägarna och anslås på föreningens webbplats. Informationsspridning om pågående aktiviteter i de olika regionerna är en viktig del av föreningens verksamhet.