Regelverket omfattar regler som föreskrivs av adressägarna, ARDC (IPV4) och Sunet (IPV6), samt regler som Föreningen AMPRNet Sverige lagt till för att säkerställa institutionell förankring som ger kontinuitet och möjlighet att övervaka att regelverket följs.  Föreningen, och ytterst adressägarna, förbehåller sig rätten att återta delegationerna om så inte sker.

Reglerna föreskrivna av ARDC framgår av deras Licens och Terms of Service. Sunets regler framgår av deras Acceptable Use Policy (AUP).   Överenskommelserna gör det möjligt att utannonsera adressrymderna till Internet via BGP genom AMPRnet/Sunet-gateways i Sunets närvaropunkter spridda över landet.

Förutom de regler som ARDC och Sunet ger oss,  gäller också nedanstående tilläggsregler för vidaredelegationer av subnät inom Sverige. Observera att alla delegationer kan återtas när som helst om de missköts.

1. Adressrymderna har delats upp i subnät svarande mot den svenska beredskapsorganisationen, i stort sett länsvis med några undantag. Se sidan https://www.amprnet.se/index.php/organisation/regioner

2. Delegationer ges endast till amatörradioklubbar och FRO-avdelningar som åtar sig att följa nedanstående regler och som utser en medlem med amatörradiolicens som kontaktperson för AMPRnet-aktiviteter. Individuella radioamatörer kan sedan använda klubbens/avdelningen adresser för sina AMPR-aktiviteter.

3. Klubbar/FRO-avdelningar som får en delegation att driva en SUNET/AMPRnet-gateway ska i samarbete med SUNET besluta om hur anslutningen till SUNET ska ske och se till att SUNETS regler följs av alla som ansluts via den Gateway de driver. Dessa klubbar/FRO-avdelningar får inledningsvis ett /24-nät delegerat till sig, vilket är det minsta nät som SUNET åtar sig att ansluta. Denna adressrymd ska innefatta nedströmslänkar i den mån andra klubbar/avdelningar ansluts via den klubb/avdelning som driver en SUNET/AMPRnet-gateway,

4. Klubbar som ansluter sig via en annan klubb/avdelning får inledningsvis också ett /24-nät, inklusive nedströmslänkar. I den mån adressbrist uppstår kommer krav på komprimering av adressrymderna att ställas. Adresser som inte används över en längre tid ska återlämnas.

5. En årlig rapport om status och aktiviteter avges regionvisvis från alla anslutna klubbar/avdelningar minst en månad före AMPRnet Sveriges årsmöte. Rapporten ska innefatta statistik om adressutnyttjandet som kan vidarebefodras till adressägarna och anslås på föreningens webbplats. Informationsspridning om pågående aktiviteter i de olika regionerna är en viktig del av föreningens verksamhet.