Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

Verksamhetsrapport avser år 2021 AMPRNet-AB

1. Medlemmar

Anslutna medlemsorganisationer vid årets slut var FRO-Stockholm, SK0AR, SK0BJ, SK0BO,
SK0BU, SK0MG, SK0MM, SK0MT, SK0NN, SK0QO, SK0TM och SK0UX. Dessutom finns ett
flertal individuella medemmar.

2. Infrastruktur

2.1 Länknivå

Infrastrukturen består på länknivå huvudsakligen av en kombination av GE-fiberlänkar och 5GHzmikrovågslänkar
där fri siktlinje finns. Där fri siktlinje saknas används i några fall ax25-digipeaters
som stöd för både APRS och IP. Försök pågår med NPR70-länkar. Lokala accessnät är ethernet- eller
wifi-baserade. Topologin för den fasta infrastrukturen såg 2021-12-31 ut så här:

Lankskiss2021

Infrastrukturen består av tre segment utgående från varsin Sunet-gateway.Svart länk och grön nod existerar, röd länk och
vit nod är planerad, under test eller tillfälligt nere. Utöver dessa har några medlemmar mobila noder, vissa med någon
form av handover.

Utrustning

Utrustningen består av:
Fibertransceivrar: standard två-stråig sfp, delning via cwdm och bidi över enkelstrå förekommer.
Mikrovågslänkar: hittills uteslutande 5GHz Ubiquiti, olika modeller.
Routrar: Övervägande Edgerouter av olika modeller, två Mikrotik och några FRR/Linux.
Servrar: Förutom den gemensamma vm-servern på Nunoc finns ett par större servrar och ett antal
mindre raspberrypi-baserade servrar på olika klubbar och vid nyckelnoder.
Reservkraft: Reservkraft av olika slag finns vid samtliga tre Sunet-gateways och vid några
medlemsnoder. Uppgradering och utbyggnad till fler noder diskuteras. Se t.ex.
http://www.sk0mt.amprnet.se/pwrplots

2.2 Nätverksnivå:

Den av ARDC begärda omnumreringen genomfördes nästan helt under 2021 och är när detta skrivs
helt avslutad. AB-adressrymden är fördelad mellan de tre nätsegmenten/Sunet-gateways

Routing policy

Mot Sunet används BGP med lastdelning och failover mellan två gateways med sammankopplade
intranet-segment. När det tredje segmentet blir ihopkopplat utvidgas lastdelning och failover.
För intranet-routing används huvudsakligen OSPF. Diskussion pågår om övergång till iBGP skulle
kunna göra det möjligt att mer effektivt kunna kombinera lastdelning med failover.
Vid SK0BU och SK0TM finns OLSR/hsmm-pi-gateways för mobila adhoc-noder liknande de som
används av Arednmesh (https://www.arednmesh.org/).

3. Tjänster

Exempel på AMPRNet-anslutna tjänster som tillhandahålls av medlemmar i AB-regionen är
 Fjärrstyrd kortvågsstation: En Kenwood TS-480 är ansluten via Remoterig-lådor till en
217m loopantenn på Gålö (SK0TM).
 Repeaternät: Det finns ett stort antal repeatrar av olika slag uppkopplade via AMPRNet-AB.
Inklusive DMR, D-STAR, Fusion och traditionella FM-repeatrar. Några medlemmar
samverkar under temat robusta repeaternät med svxlink-baserade FM-repeatrar med
ambitionen att kunna uprätthålla spcifika talgrupper över ett urval av repeatrar även om vissa
länkar/noder av en eller annan anledning går ner. (FRO, SK0BO, SK0MM, SK0MT, mfl)
 Satellitspårning: En AMPRNet-ansluten RaspberryPi sköter styrning av antenner och radio för
satellitspårning via hamlib v4.4. En annan RaspberryPi med Gpredict presenterar satellitbanor
på en 55” TV i SK0TM-schacket. (SK0TM).
 En Web-SDR finansierad av Distrikt 0 drivs av SK0UX
 Winlink epost: Arbete pågår med att upprätta en markstation för QO100 med winlink-server
kopplad till AMPRNet och en reproducerbar mobil station för användning i områden utan
täckning av andra nät. (SK0AR, SK0BO, SK0BU, SK0MM)
 En tjattbaserad distribuerad ärendehanteringstjänst med stöd för samverkan mellan
beredskapsgrupper testas årligen i Lidingöloppet, så ock 2021. ( http:// tms.amprnet.se )
(SK0AR, SK0BU)
 APRS-tracking, tex http://sk0tm-10.amprnet.se/ (SK0TM, SM0UCC)
 IBUTVIAIK (Informationsbunkring till vardags - informationsaccess i kris, alias fickservern).
Tester under 2021, bland annat genom att tillhandahålla en kopia av krisinformation.se. Gen2
under utveckling (SK0BU, SA0BXI).

Komplementerande medlemsrapporter

SK0AR/SM0EPX

SK0AR har även 2021 genomfört Lidingöloppet, med anslutning av central DMR-radioutrustning i
mast på Lidingö till Amprnet dels via KTH, dels via Nacka-noden som back-up.
Deltagit i tester av NPR70 avseende sträckan Nacka-Bagarmossen. Med en 5m duobandsvertikal
erhålls -66dBm signalstyrka i bägge riktningar. Möjligt att streama rundradio via den förbindelsen.
Länksträcka från KTH/Flemingsberg till SM0EPX Remote-site på Mälaröarna har varit under
uppbyggnad under året. Hopp via Jouni/SM0MMO är installerat och den yttre anslutningspunkten står
i begrepp att testköras.
Tunnlad förbindelse till Remote RX-site för WSPR har etablerats. Den tunnlade förbindelsen planeras
så småningom ersättas av en direktlänk.
Klubbens IP-nummerstruktur har ändrats efter nya ARDC-direktiv.
Deltagit i uppbyggnad av förbindelse till SK0MM/Ingarö samt projektering av QO100-markstation i
Kista och tester av delkomponenter för denna.

SK0BO/SM0YOS

SK0BO har anslutit länken SK0BO-L till det nationella SVXLink-nätverket samt deltagit i experiment
dels med failover mellan SVXReflektornoder i ett lokalt SVXlinknät, dels med NPR70.

SK0BU/SA0BXI

SK0BU har, som ansvarig för två av AB-regionens tre Sunet-gateways, koordinerat omnumreringen
från ipv4-prefixet 44.140 till 44.5 och samtidigt reviderat modellen för lastdelning och failover, dels
mellan Sunetgateways, dels mellan redundanta intranetlänkar.
Testat täckningen för rundstrålande 5GHz-antenner på några platser.
Deltagit i NPR-tester utgående från en master vid Nacka-noden , planering av en NPR-masternod i
Kista och förberedelser för upprättande av en QO100-markstation i Kista.
Deltagit i en ännu ej avslutad utvärdering av reservkraftlösningar i samarbete med SK0MT.

SK0MM

Deltagit i NPR70-testning samt testning av Nackanodens 5GHz-sektorsantenners täckning mot Ingarö
med olika modeller av Ubiquitis mikrovågslänkar (SM0JLZ)
Anslutning av SK0MMs FM-repeater på Ingarö till Echolink och ett lokalt SVXlink -nätverk för
experiment med failover mellan reflektornoder (SM0YOS)