Här visas dokument relaterade till årsmötet 2020

Tid: Onsdag 2020-03-11 18:30-19:30
Plats:Telemöte genom SUNETs Telemötestjänst Zoom

Enligt paragraf 5 i föreningens stadgar skall årsmötet avhållas före utgången av april månad med föreskriven dagordning. 

Kallelse skall ske senast tre veckor i förväg.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före mötet

Styrelsen har beslutat att årsmötet 2020 skall arrangeras som ett telemöte för att genomföra stadgade val.

Medlemmar som inte kan finna en representant som kan delta i årsmötet ombedes överväga att förse en annan medlem med en fullmakt.
Kallelsen skickas ut till registrerade medlemsrepresentanter med begäran om mottagningsbekräftelse och indikation av deltagande i telemötet.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd (Medlemsregister)
 6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse (slides)med ekonomisk rapport. (regionala rapporter)
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse..
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av en revisor och en revisorsuppleant
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av Verksamhetsplan (slides) och budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för detsamma
 14. Motioner (skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
 15. Övriga frågor (endast diskussion).
 16. Mötets avslutande