Närvarande:

Protokoll:

 1. Björn Pehrson SA0BXI valdes tilll mötesordförande. Eric Söderman SA5BKE valdes till mötessekreterare.
 2. Michael Grimsland SM0EPX samt Urban Ohlsson SM5OXV valdes till justerare/rösträknare.
 3. Mötet beslutades behörigen utlyst.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Röstlängded fastställdes till de närvarande som representerar varsin medlem.
 6. Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen samt kassören redogjorde för ekonomin. Ekonomisk rapport bestod av inkomster 19 medlesavgifter avgifter = 6650 kr. Utgifter: Banken 900 kr + domännamn 100 kr. Totalt på kontot 18050 kr.
 7. Revisorerna presenterade sin rapport.
 8. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för 2018.
 9. Björn Pehrson SA0BXI valdes till ordförande för föreningen på 1 år.
 10. Mikael Styrefors SM2OAN och Jan-Olof Nilsson SM0IFP valdes till ledamöter på 2 år. Urban Ohlsson SM5OXV valdes till suppleant på 2 år.
 11. Robert Hellberg SM5RVH valdes till revisorssuppleant på 2 år.
 12. Valberedning beslutades bestå av Dan Jernheden SM6TZL och Michael Grimsland SM0EPX
 13. Styrelsens föreslagna stadgeändring godkändes.
 14. Inga motioner hade inkommit
 15. Inga övriga frågor.
 16. Inget extra medlemsmöte behövs.
 17. Mötet avslutades.

 

 

Eric Söderman, sekreterare

 

 

Björn Pehrson, ordförande

 

 

Michael Grimsland, justerare

 

 

Urban Ohlsson, justerare