Kallelse till Årsmöte 2017 i Föreningen AMPRNet Sverige

Enligt paragraf 5 i föreningens stadgar skall årsmötet avhållas i mars månad med föreskriven dagordning.
Kallelse ska ske senast tre veckor i förväg.

Härmed (2016-12-30) kallas till årsmötet 2017
Tid: Fredagen 2017-03-31 18:00-20:00
Plats: lokal Rossvik i Munktell-hallen, Västra Storgatan 15, 633 42 Eskilstuna.
Position enligt WGS-84: N59 22'686'' / E16 30'638''
Position enligt RT 90: x658436 y154017.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av en revisor och en revisorsuppleant
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för detsamma
 14. Styrelseförslag.
 15. Motioner.
 16. Övriga frågor (endast diskussion).
 17. Mötets avslutande

Protokoll