2019-05-04 Lidingöloppet-MTB

Som uppföljning av fickservertesterna under Lidingöloppet i september 2018 planerar nu SK0AR nya tester av vidareutvecklad pototyp till ärendehantergssystem i samband med Lidingoloppet-mtb

2019-03-19 Årsmöte i Föreningen AMPRNet Sverige

2019-01-17 Kallelse till Årsmöte i Föreningen AMPRNet Sverige 2019-03-19

Kallelse med agenda och beslutsunderlag, bland annat om stadgeändring som kräver 2/3 majoritet. Syftet med stadgeändringen är att uppdatera ändamålsparagrafen och att öppna upp för medlemskap för alla organisationer och individer som stöder föreningens ändamål.

2019-01-15 Kartläggning av frivilligorganisationer

Länsstyrelsen i Skåne Län gör en kartläggning av frivillig organisationer som kan bidra till samhällsskydd och beredskap. Amatörradiorörelsen har kontaktakts via SSA DL7. Föreningen AMPRNet Sverige har formulerat ett svar på uppropet som Håkan/SA7FLD överlämnat till, och diskuterat med, DL7.

2018-12-01 AMPRNet ger en statusrapport

vid SK0TM Operatörsmöte

2018-10-13 Test med drönarburen mobil AMPRNet-nod

SK0AR/SM0EPX organiserade en framgångsrik test med en drönarburen relänod (RPi Zero-W) som fick överbrygga ett avstånd på cirka 400m mellan den OLSR-baserade gateway för mobila noder som tidigare installerats ansluten till AMPRNet-noden på Tekniska Museets tak och en annan markbunden mobil nod dold i ett skogsparti utan fri siktlinje till taknoden.

2018-09-28--30 Lidingöloppet

SK0AR ansvarar också i år för kommunikationscentralen vid Lidingöloppet med AMPRNet som backup för Internetaccess. I år testas också en prototyp till fickservern och ett chatbaserat ärendehanteringssystem för samverkan mellan olika deltagande organisationer. Tjänsten stöder drift både med och utan Internetaccess.

2018-09-07 SK6AB och SK6LK startar AMPRNet/SUNET-gateways i Göteborg och Borås

Två nya AMPRNET/SUNET-gateways är på väg upp, en på Chalmers och en på Högskolan i Borås, båda i O-län där vi fortfarande saknar regionkoordinator sedan Gullik, numera SM4FBD, flyttat till S-län. Klubbar som vill ansluta sig via Chalmers kan kontakta Max/SA6BBC och de som vill ansluta i Borås kan kontakta Christian/SA6BPC.

2018-08-15 AMPRNet-SE i världen

Gullik, SM4FBD har tagit på sig att lägga tid på att få med oss i http://www.hamnet.eu och ge övriga Europa en bild av AMPRNet Sverige.
Man kan genom denna webbplats också hitta närmaste noder och få hjälp att radioplanera en länksträcka med verktyg i hamnet.db' s karta.

Ni som vill synas, rapportera nya noder och länksträckor till Gullik, så uppdaterar han databasen.

Rapporten bör innehålla:

 1. Anropssignal
 2. Platsens namn (t.ex. Tekniska Museet i Stockholm )
 3. Ansvarig ( Maintainer )
 4. User Access ( om sådan finnes, t.ex. wifi )
 5. Kommentar ( t.ex. Sunet-Ampr Gateway )
 6. Ip addresser / subnät anslutna här
 7. AS-nummer dessa IP-addresser bor i.
 8. Ev. Hosts ( framförallt viktigare servers, DNS, etc )
 9. GPS-koordinater för placering på kartan
 10. Antennhöjd (så att man kan beräkna "radio-path" )
Skicka korrigeringar till samma address, så att kartan alltid representerar verkligheten.

2018-08-14 Gateway för mobila noder på Tekniska Museets tak.

En OLSR-baserad gateway för mobila noder (implementerad med en RaspberryPi 3B+) installerades på Tekniska Museets tak ansluten till AMPRNet-noden där som också utgör en av AB-regionens två AMPRNet/Sunet-gateways.

Gullik nås på adressen gullik dot webjorn at corevalue dot se

2018-06-03 Beredskapsdagen vid Waxholms Fästning

Föreningen deltar i aktiviteter koordinerade av SK0MT.

2018-04-21 Informellt medlemssmöte.

I samband med SSA-årsmötet och loppisen hos SK5LW i Eskilstuna. Vi börjar 13:00-13:30 i lokalen Rossvik och fortsätter om intresse finns 14:30. Förslaget till agenda omfattar punkterna
 1. Introduktion till Föreningen, medlemsskapets rättigheter och skyldigheter, delegationer, mm, riktat till nyfikna ännu icke-medlemmar)
 2. Förslag till nationella forum/arbetsgrupper, exempelvis
 3. Övriga frågor och diskussion

2018-03-06 Årsmöte 2018.

Protokoll och uppdaterad funktionärslista.

2018-02-26 Diskussion om robust kraftförsörjning av AMPRNet-noder

Region AB har bildad några informella arbetsgrupper för att utbyta kunskaper och erfarenheter och koordinera utbyggnaden av ett robust nät i regionen. En av grupperna diskuterar robust kraftförsörjning av noderna med syftet att kunna hålla nätet igå vid kraftavbrott. (Minnesanteckningar) .

2018-01-22 Kallelse till Årsmöte 2018 utskickad.

2017-12-02 AMPRNet ger en statusrapport vid SK0TM Operatörsmöte

2017-10-18 AMPRNet deltar i IoT Sveriges årsmöte

2017-10-06 AMPRNet-Z Status

Under sommaren monterades en radiolänk mellan mittuniversitetet och SK3JRs repeaterplats på Brattåsen. Den ger sedan några veckor med 150Mbit/s duplex stabilt. I repeaterkuren finns en DSTAR-repeater, en windows-server och snart också en SDR-mottagare. Länk mot Åre finns i planerna till våren, om ny repeaterplats beviljas vid tusenmetersliftens toppstation som har fri siktlinje till Brattåsen.

2017-09-28 Information om AMPRNet vid SK2AT/FURA i Umeå

Presentation av Magnus/SA2BRJ och efterord påFURA-webben.

2017-09-22--24 Lidingöloppet

SK0AR ansvarar också i år för kommunikationscentralen vid Lidingöloppet med AMPRNet som backup för Internetaccess

2017-09-02 AMPRNet deltar i DL0 Field Day vid SK0QO på Gålö

Och passar samtidigt på att framgångsrikt testa en ny upplänk till en reläpunkt i Brandbergen som ser ut att kunna fungera som en nod i en sydöstra ring i AB-regionen.

2017-05-02 AMPRNet upptagen som part i Strategiska InnovationsProgrammet IoT Sverige

AMPRNets ansökan om partskap i programmet IoT Sverige accepteras. Presentationen av oss finns här. Partskapet är kostnadsfritt och öppnar för diskussioner med övriga parter om samarbetspotential i eventuella projektansökningar till Vinnova/Energimyndigheten och/eller Formas.

2017-04-01 AMPRNet deltar i SK5LWs Radiomässa i Eskilstuna

SA5BKE/Eric och SA0BXI/Björn representerade föreningen vid ett bord på mässan. De berättade om pågående projekt,
bland annat inom IoT, Internet of Things, särskilt nya länkteknologier, typ LORA (433 och 828 MHz) och
ARDOP (Amateur Radio Digital Open Protocol) över HF med BITX40-radior, en Teensy-baserad TNC och RaspberryPi.

2017-03-31 AMPRNet Sverige har sitt årsmöte i Eskilstuna


Deltagarna i årsmötet poserar efter välförättat värv
Ståendes från vänster: SM0IFP/Jan-Olof, SM5OXV/Urban, SM2OAN/Micke. SM3EFS/Lennart, SA0BXI/Björn, SM0WKA/Teemu, SM0EPX/Mikael, SM0MPE/Hernan
Sittandes från vänster: SM0UTY/Hans, SA5BKE/Eric, SA2BLV/Peter
Foto: SM3FJF/Jörgen

2017-02-01 AMPRNet-presentation

Ordföranden SA0BXI presenterar AMPRNet för Tekniska Museets Vänner

2017-01-03 Projektgruppsmöte med FRG-Norr rörande fickservern

Behovs/kravanalys för tjänster att användas i evakueringssituationer diskuterades.

2016-09-24--25 Intranet för Lidingöloppet

SK0AR opererar kommunikationscentralen via AMPRNet med stöd från SK0BU och SK0MT.

2016-09-19 AMPRNet Sverige stöder ipv6

Föreningen förfogar nu över ipv6-adressrymden 2001:6b0:4b::/48 delegerad frän SUNET. Den har fördelats över landet på samma sätt som ipv4-rymden.

2016-09-17 Samövning med FRG-Norr stimulerar nytt utvecklingsprojekt

Diskussioner pågår med de frivilliga resursgrupperna i AB-regionen på norra sidan om Stockholm, FRG norr om hur AMPRNet Sverige kan vara till nytta för dem. Utrustningsförslag som täcker in både tal- och datakommunikation med och utan Internetkontakt diskuteras och demonstreras i samband med övningen. I scenariet att hela Internet ligger nere diskuteras vilken information som bör finnas på en lokal server i ett katastrofläge. Prototypen till en mobil accesspunkt/fickserver med stöd för frånkopplad drift som först demonstrerades på Överlevnadsdagen i Vaxholm demonstreras igen.

2016-09-12 Statusrapport från region Z/SK3JR/SM3EQF

Uppsättning av radiolänk från mittuniversitetet till repeaterplatserna på Brattåsen och Gräfsåsen, söder och norr om Östersund, förbereds. Där finns, bland annat, digitala repeatrar. Masterna är 20 m höga, ligger högt och ger god räckvidd. På sikt planeras länk till en repeater vid kabinbanan i Åre som når en bit in i Norge

2016-09-11 Överlevnadsdagen på Waxholms Kastell

AMPRNet medverkar i evenemanget tillsammans med Amfibieregementet, Brandförsvaret, Civilförsvarsföreningar, Hemvärnet, Kustjägarveteranerna, Lottakåren, Missing People Sweden, Rädda Barnen, Röda Korset, Sjöpolisen/ Sjöräddningssällskapet, Svenska Blå Stjärnan, Täby sändaramatörer, Vaxholms stad, Överlevnadsbutiken m.fl
AMPRNet visar upp länkutrustning och en mobil kombinerad gateway, wifi-accesspunkt och fickserver med relevant information lokalt lagrad och stöd för frånkopplad drift i händelse av Internetbortfall.

2016-07-15 Allt klart för att bli medlem i Föreningen AMPRNet Sverige

Protokollskrivarna, justerarna, Skatteverket och banken (Swedbank) har slutligen alla gjort sitt. Instruktion finns på denna sida Välkomna att bli medlemmar!

2016-05-07--08 Stockholm Minimaker Faire 2016, Tekniska Museet

AMPRNet medverkar i Stockholm Minimaker Faire också 2016.

2016-04-23--24 AMPRnet-aktiviteter vid SSAs årsmöte

AMPRNet organiserar och medverkar i flera olika aktiviteter i samband med SSA-mötet Lördagen 23 april 2016:

2016-01-23 AMPRnet Sverige medverkar vid SK0BU/THRs 60-årsjubileum

SK0BU var en av huvudaktörerna i pionjärfasen av AMPRnet i Sverige och har inbjudit till en presentation av status i omstarten som en del av programmet vid sitt 60-årsjubileum lördagen 23 january 13-16 i Tekniska Högskolans Studentkårs lokaler på Drottnings Kristinas väg i Stockholm.

2015-11-06 FROs sambands- och IT-konferens i Hallsberg

Eric SA5BKE och Christopher/SM5YLG presenterade AMPRnet Sverige.

2015-05-09--10 Stockholm Minimaker Faire 2015, Tekniska Museet

AMPRnet deltar i Stockholm Minimaker faire 2015 lördag - söndag 9-10 april. En SUNET/AMPRnet gateway med 1Gbps upplänk ger Internetaccess till deltagarna, Fjärrstyrning av kortvågsstation och sensornätverk demonstreras tillsammans med några av de länkteknologier som används för att bygga AMPRnet.

2015-04-17--19 Lysekil

AMPRnet är representerat vid de evenemang som anordnas av SK6IF helgen 17-19 april. På bilden till vänster syns Eric SA5BKE, Jonas SM5PHU, Rocket Dish, och Christopher SM5YLG. På översiktsbilden till höger syns ryggen på SM2OAN/Micke och SA5BKE/Eric på var sin sida av mikrovågsantennen, en Ubiquiti Rocket Dish.

2014-11-22 Stockholm Tunnel Run

Mitt bland allting annat på höstkanten springer 40.000 personer 10 km i den nya Norra länkens tunnlar den 22 november innan trafiken släpps på. AMPRnet, SM0EPX, SA0MBA och SM0KDG hjälper till i sambandscentralen.

2014-10-18 AMPRnet visar upp vid radiomässan i Norrköping

SA5BKE/Eric visar upp AMPRnet vid radiomässan arrangerad av SK5BN

2014-08-23 Vaxholm Kustradio (SAF) fyller 100 år

I samband med jubileet anordnas en Field Day vid Vaxholms kastell. En mängd amatörradioaktiviteter exponeras på olika sätt.

AMPRnet bidrar med en trådlös bredbandslänk (5GHz WiFi) med fyra hopp mellan en AMPR/SUNET-gateway vid KTH och en tillfällig station vid Vaxholms Kastell, via tre relä-stationer: i masten vid SK0MT, på toppen av Ullnatippen och på taket på Rindö Redutt.

Till utmaningarna med att upprätta länken hör monteringen av enheterna och kraftförsörjningen.

SM0KDG, SA0MBA och SA0BXI har lagt en hel del timmar på design, implementering av länken och test av IP-konnektiviteten. Vi har fått stöd av SK0BU, SK0MT och SK0WE med en del av utrustningen och QTH för länk-enheter.

Bland tillämpningarna märks

2014-04-05 SSA-årsmöte i Eskilstuna

AMPR har ett eget bord där SA0BXI, SM2OAN, SA5BKE och SM6FBD visar upp AMPRnetvid den av SK5LW anordnade loppisen som föregår SSA-årsmötet. En radiolänk (5GHz WiFi) sätts upp mellan Munktellsarenan och Mälardalens Högskola Ekilstuna-campus som erbjuder anslutning till Sunet. Jonas Karlsson på MdH, Magnus Bergroth på Sunet och arrangörerna på SK5LW hjälpte oss att göra detta möjligt.