Stadgar

AMPRNet Sverige 2018-03-06 1 ( 3 ) Stadgar för föreningen AMPRNetSverige Organisationsnummer 802502-6165 (ersätter stadgar antagna 2016-04-23)

1. Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening enligt svensk lag bildad 2016-04-23. Medlemmarna består av amatörradioorganisationer som vill verka för föreningens ändamål: Att förvalta den delegation av IPv4- adresser som ägaren, organisationen “Amateur Radio Data Communication Inc.” (ARDC), har utfärdat för användning i Sverige (44.140.0 .0/16) och att skapa allianser baserade på denna delegation med icke-kommersiell samhällsnytta som ledstjärna.

Exempel på samhällsnytta är att göra amatörradiorörelsens utrustning och kompetens tillgänglig för användning av beredskapsorganisationer i situationer där andra resurser inte räcker till. Sådan utrustning kan omfatta fjärrstyrda kortvågsstationer, VHF/UHF-repeaters, digipeaters, sensornätverk för miljöövervakning, etc. Situationerna kan omfatta naturkatastrofer, olyckor, större strömavbrott, saknade personer med mera.

Föreningen skall - Vara oberoende i kraft av den unika mission som beskrivits ovan. - Formulera regler för hur adresserna ur adressrymden 44.140.0.0/16 får användas (acceptable Use Policy) , övervaka att dessa följs och vid behov vidta sanktioner om de inte följs. - Genom olika aktiviteter sprida kunskaper och färdigheter inom området och verka för att medlemmarnas intresse för kommunikationsteknik upprätthålls. - Sträva efter goda relationer till alla amatörradiosamhällets och Internetsamhällets organisationer liksom berörda myndigheter och andra intressenter. - Samverka globalt inom ramen för AMPRnet.

2. Firma och säte

Föreningens firma är Svenska AMPRnet och dess säte är Stockholms kommun. Föreningen ska ha en nationellt distribuerad koordineringsstruktur med ansvarsområden som motsvarar den svenska beredskapsorganisationen, för närvarande länsnivå och kanske i några fall mindre än så (jfr FRO), och underlättar för koordinatörer som arbetar på frivillig basis att bygga verksamheten baserat på sina normala kontaktnät.

3. Medlemmar

Föreningens medlemmar är amatörradioorganisationer verksamma i Sverige som vill stödja föreningens målsättning och som erlagt fastställd medlemsavgift. Medlem har rätt att avsäga sig medlemskap utan förhandsvarsel. Erlagd avgift återbetalas ej.

4. Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Medlem som erlagt medlemsavgift har rösträtt, med en röst, vid samtliga medlemsmöten. Rösträtt kan utövas genom skriftlig fullmakt, begränsat till en fullmakt per närvarande medlem utöver den egna rösten.

Föreningens angelägenheter samt den löpande förvaltningen handhas av styrelsen. "Föreningens ekonomiska skyldigheter är begränsade till föreningens disponibla medel.

Föreningens medlemmar är AMPRNet Sverige 2018-03-06 2 ( 3 ) icke ansvariga för föreningens skulder och förpliktelser." Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av ordförande och fyra ledamöter jämte två suppleanter. Kandidater ska vara nominerade av medlemsorganisationer som senast vid årsmötet har erlagt medlemsavgiften.

Därutöver skall det svenska Universitetsnätet, SUNET, på grund av den speciella överenskommelse som har träffats mellan ARDC, SUNET och Svenska AMPRnet rörande Internettransit, ha en observatörsplats i styrelsen.

Ordförande väljs på ett år. Övriga fyra styrelseledamöter och suppleanter väljs för två år, av kontinuitetsskäl i sådan ordning att det varje år väljs två ledamöter och en suppleant. Representanten från SUNET utses av SUNET. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter gör framställning härom.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst tre av föreningens valda styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. Är ordförande ej närvarande eller då ordföranden är jävig i en fråga, väljs annan styrelseledamot till mötesordförande. Medlem äger i regel, utan rösträtt, deltaga i styrelsens möten, s.k. öppet styrelsemöte. Styrelsen kan dock för frågor av känslig karaktär besluta om slutet möte eller en sluten del av möte. Vid omröstning inom styrelsen gäller, om inget annat sägs i dessa stadgar, enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst. Vid frågor om juridiskt förhållande till klubbar med nyttjandeavtal och de konsekvenser som kan uppstå därav, skall endast av föreningen valda styrelseledamöter delta i omröstningarna.

5. Sammanträden

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. Årsmöte skall hållas före utgången av april. Kallelse till årsmöte och möte skall utsändas till medlemmarna minst 3 veckor i förväg. Den skall, förutom tid och plats för mötet, innehålla dagordning, styrelseförslag, inlämnade motioner samt styrelsens kommentar till dessa. Motioner skall skriftligen inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötet. Årsmötesförhandlingarna öppnas och leds intill dess mötesordförande valts av styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne av den styrelsen därtill utsett. Vid årsmötet skall följande ärenden upptas till behandling:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.

4. Godkännande av dagordning.

5. Fastställande av röstlängd.

6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.

7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Val av ordförande.

10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.

11. Val av en revisor och en revisorsuppleant

12. Val av valberedning.

13. Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift för detsamma.

14. Styrelseförslag.

15. Motioner.

16. Övriga frågor (endast diskussion).

17. Mötets avslutande

 

 

6. Firmateckning

Föreningens firma, Svenska AMPRnet, tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden eller, vid förfall för denne, av två styrelseledamöter i förening. Dessutom tecknar kassören ensam föreningen i löpande ekonomiska ärenden.

7. Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Styrelsens räkenskaper och förvaltning skall granskas av en revisor med suppleant. Dessa väljs på årsmötet för ett år.

8. Avgifter

Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek innevarande kalenderår. Medlemskap träder i kraft när medlemsavgiften erlagts. Medlemsavgift för fortsatt medlemskap skall erläggas årligen före den sista april.

9. Nyttjande av föreningens anläggningstillgångar

Anläggningar och utrustning under föreningens förvaltning nyttjas primärt av föreningens medlemmar och gäster. Styrelsen äger dessutom rätt att teckna och vidmakthålla s.k. nyttjandeavtal med andra organisationer om sekundärt nyttjande av föreningens anläggningar och utrustning. Regler och begränsningar för primärt och sekundärt nyttjande utfärdas av styrelsen.

10. Uteslutning av medlem

Medlem som inte erlägger medlemsavgift inom föreskriven tid avförs ur medlemsregistret. Medlem som bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen eller dess syften, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen om minst 2/3 av styrelsens medlemmar är ense om beslutet. Dessförinnan skall styrelsen dock bereda vederbörande tillfälle att avge förklaring. Utesluten medlem har besvärsrätt till nästkommande årsmöte.

11. Stadgeändring och upplösning av föreningen

För stadgeändring erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller likalydande beslut med enkel majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara ett årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras att sammanträdena utlysts i föreskriven tid, samt att minst fyra veckor förflutit mellan dem. Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande protokollförda möten, varav ett årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras att sammanträdena utlysts i föreskriven tid, att minst fyra veckor förflutit mellan dem samt att vid bägge mötena minst 2/3 av de röstande medlemmarna varit ense om beslutet. Eventuella tillgångar överlämnas till lämplig institution för att användas i överensstämmelse med föreningens ändamål. Beslut härom skall fattas på det sista av ovannämnda sammanträden