Med hopp och önskan om en God Jul och ett ännu godare Nytt (aktivt) År kan vi konstatera att även för Amprnet.se har det förflutna året präglats starkt av pandemin. Covid till trots har vi ändå kunnat genomföra aktiviteter som t.ex. flertalet digitala möten,  webseminarium med olika intressenter samt utskick till medlemmar med en uppmaning till att bidra med information kring händelser. För visst händer det saker i våra regioner.


- Inom AB-län vet vi att Skärgårdsgrenen och Södertörnsgrenen gjort framsteg. Skärgårdsgrenen med etablerade noder i Nacka och på Ingarö och ett extra öra till SK0MM-R i Sandhamn. Södertörnsgrenen med anslutningar till SK0QO, SK0BJ och SK0MG   samt att en tredje AMPRNet/Sunet-gateway. Ytterligare noder i perifierin är på väg. Den aktiva medlemskåren har ökat till 12 organisationer och 3 individuella medlemmar.

- Vad gäller E-län har tillgång till strategiska platser säkrats genom avtal - I D-län har vi förärats ytterligare en medlem och praktiska prov att knyta samman FRO Sörmland (Nyköpingsavdelning) med AmprNet har genomförts. Försöken kommer fortsätta.

- Här kunde ditt bidrag finnas med.... Se medlemsutskicket och informationen kring hur medlemmars organisationer/klubbar behöver bidra till vetskap om hur vi nyttjar våra frikostigt tillgängliga (och mycket värdefulla) nätsegmenteten inom 44.x.x.x. Ett bevis på detta finns i en uppmaning från ARDC att inkomma med förslag på aktiviteter som kan utveckla Amprnet.

Som inledningen önskade, en God Jul och ett gott Nytt År, ser vi fram emot att än mer vara aktiva tillsammans och knyta samman frivilligverksamheter och beredskapsorganisationer till varandra, medelst Amprnet.se.
Styrelsen