AMPRNet Sverige 2021-09-29

Regelverk för adressanvändning i amprnet.se från och med omnumreringen 2021.


Regelverket omfattar regler som föreskrivs av adressägarna, ARDC (IPV4) och Sunet (IPV6), samt
regler som Föreningen AMPRNet Sverige lagt till för att säkerställa institutionell förankring som
ger kontinuitet och möjlighet att övervaka att regelverket följs. Föreningen, och ytterst
adressägarna, förbehåller sig rätten att återta delegationerna om så inte sker.


Reglerna föreskrivna av ARDC framgår av deras Licens (pekare) och Terms of Service
( https://www.ampr.org/terms-of-service/ ). Sunets regler framgår av deras Acceptable Use Policy
(AUP). Överenskommelserna gör det möjligt att utannonsera adressrymderna till Internet via BGP
genom AMPRnet/Sunet-gateways i Sunets närvaropunkter spridda över landet.


Förutom de regler som ARDC och Sunet ger oss, gäller också nedanstående tilläggsregler för
vidaredelegationer av subnät inom Sverige. Observera att alla delegationer kan återtas när som helst
om de missköts.

 

1. Adressrymderna har delats upp i subnät svarande mot Sunets accesspunkter proportionellt mot
uppskattat behov i respektive region och med hänsyn till att minimera antalet operatörsprefix . För
de regioner som saknar access till Sunet och har svårt att ansluta via angränsande region, erbjuds
tunnling via kommersiella nät. Se Regioner.
Tunnling är också ett snabbt sätt att komma igång medan eventuella direktlänkar planeras och
implementeras.


2. Delegationer ges endast till amatörradioklubbar och FRO-avdelningar som åtar sig att följa
nedanstående regler och som utser som kontaktpersoner så många licensierade radioamatörer som
krävs (minst två) för att upprätthålla rimliga svarstider i frågor som rör
drift/underhåll/incidenthantering, information och andra AMPRnet-aktiviteter.
Individuella radioamatörer kan sedan använda klubbens/avdelningen adresser för sina AMPRaktiviteter
inom ramen för regelverket.


3. ARDC har i samband med omnumreringen 2021 gett oss ett sparbeting. Man vill att vi återlämnar
adresser som inte kommer till användning inom en femårsperiod. En analys av adressanvändningen
före omnumreringen visar att vi vid omnumreringen mycket väl skulle kunna klara oss inom en /18
istället för en /16. Återlämning ska emellertid ske senast 2026 och kommer att gälla de adresser som
då är oanvända.


4. Tilldelningen sker efter omnumreringen inte längre som en /24 till varje delegationsmottagare.
Den avgörs istället på basis av en behovsbeskrivning och ett äskande som skickas till
regionkoordinator med för kännedomskopia till styrelsen, eller endast till styrelsen där
regionkoordinator saknas.


5. Delegerade adresser som inte används ska återlämnas till den regionala potten.


6. Delegationsmottagare ansvarar för att äska adresser till nedströmslänkar om någon annan
delegationsmottagare vill ansluta via dem.


7. Medlemsorganisationer som får en delegation att driva en Sunet/AMPRnet-gateway ska i
samarbete med styrelsen diskutera hur anslutningen till SUNET kan ske innan beslutet till sist fattas
av Sunet-representanten i styrelsen som också anvisar hur SUNETs driftsorganisation ska kontaktas.
Det är viktigt att minimera belastningen på SUNET vad gäller anslutning, drift, underhåll och
incidenthantering. Det är vi som kommer till SUNET, inte SUNET som kommer till oss.
Delegationsmottagaren ska se till att ARDCs och Sunets regler följs av de som ansluts nedströms.


8. Information: Alla användare av AMPRNet ombeds skapa ett konto på webbplatsen
www.amprnet.se. Varje delegationsmottagare ombeds utse minst en av sina kontaktpersoner som
medlem i den centrala webredaktionen med uppgift att informera via webben om hur nätet används
hos dem. Informationsspridning om pågående aktiviteter i de olika regionerna är en viktig del av
föreningens verksamhet.


9 En årlig rapport om status och aktiviteter avges av alla medlemmar minst en månad före
AMPRnet Sveriges årsmöte. Rapporten ska innefatta statistik om adressutnyttjandet som kan
vidarebefodras till adressägarna och anslås på föreningens webbplats. ARDC övervakar
kontinuerligt att deras addresser förekommer aktivt i de globala routingtabellerna.

 Det tidigare regelverket

Statusrapport Reg Y 2021-02-10

Anslutna siter:

 • Sundsvalls Radioamatörer SK3BG ansluten via 5GHz radiolänk till MIUN i Sundsvall
 • SK3RFG repeater QTH Klissberget ansluten via 5GHz radiolänk från SK3BG
 • SK3RFG repeater QTH Södra Stadsberget ansluten via 5GHz radiolänk från SK3BG
 • SK3RFG repeater QTH Nolbykullen ansluten via 5GHz radiolänk från Södra Stadsberget
 • SK3BG sambansgarage FORSA ansluten via 5GHz radiolänk från Södra Stadsberget

 Utveckling under 2020

Ny router AMPR-YZ-gateway installerad på MIUN för att routa trafiken till:

 • Y-län SK3BG ansluten via 5GHz radiolänk
 • Z-län ansluten via VLAN till MIUN i Östersund
 • UPS inkopplad för Router och 5GHz-länk till MIUN och Klissberget

Inkopplad utrustning till AMPRnet

SK3BG klubbstation:

 • FlexRadio klubbstation som fjärrstyrs av medlemmar
 • APRS Gateway
 • EchoLink
 • PC i radioschack

Repeater QTH Klissberget:

 • DMR repeater 434MHz
 • FRO DMR repeater 158MHz
 • AIS mottagare
 • FlightRadar mottagare

Repeater QTH Nolbykullen:

 • DMR repeater 434MHz
 • 80mHz sambands-repeater
 • 400mHz sambands-repeater

Repeater QTH Södra Stadsberget

 • Hub för 5GHz radiolänkar
 • 80mHz sambands-repeater
 • 400mHz sambands-repeater
 • SK3RFG 145MHz SvxLink repeater (planerad för flytt från Alnö)

SK3BG sambansgarage FORSA:

 • Comlineför 80 Mhz
 • Mätutrustning

SI9AM ansluten via tunnel från SK3BG

 • Avvecklas under 2021 om inte SI8AM Utanede radioklubb tar över utr.


Planerade åtgärder 2021

SK3BG klubbstation:

 • Omkoppling av SK3BG till AMPR-YZ-gateway på MIUN
 • Inkoppling av lokal DNS för Y

Tyvärr har de planerade åtgärderna ej kunnat utföras 2020 pga Corona!

Vi tar nya tag 2021…

SM3EFS Lennart, koordinator AMPRNet region Y

Med hopp och önskan om en God Jul och ett ännu godare Nytt (aktivt) År kan vi konstatera att även för Amprnet.se har det förflutna året präglats starkt av pandemin. Covid till trots har vi ändå kunnat genomföra aktiviteter som t.ex. flertalet digitala möten,  webseminarium med olika intressenter samt utskick till medlemmar med en uppmaning till att bidra med information kring händelser. För visst händer det saker i våra regioner.


- Inom AB-län vet vi att Skärgårdsgrenen och Södertörnsgrenen gjort framsteg. Skärgårdsgrenen med etablerade noder i Nacka och på Ingarö och ett extra öra till SK0MM-R i Sandhamn. Södertörnsgrenen med anslutningar till SK0QO, SK0BJ och SK0MG   samt att en tredje AMPRNet/Sunet-gateway. Ytterligare noder i perifierin är på väg. Den aktiva medlemskåren har ökat till 12 organisationer och 3 individuella medlemmar.

- Vad gäller E-län har tillgång till strategiska platser säkrats genom avtal - I D-län har vi förärats ytterligare en medlem och praktiska prov att knyta samman FRO Sörmland (Nyköpingsavdelning) med AmprNet har genomförts. Försöken kommer fortsätta.

- Här kunde ditt bidrag finnas med.... Se medlemsutskicket och informationen kring hur medlemmars organisationer/klubbar behöver bidra till vetskap om hur vi nyttjar våra frikostigt tillgängliga (och mycket värdefulla) nätsegmenteten inom 44.x.x.x. Ett bevis på detta finns i en uppmaning från ARDC att inkomma med förslag på aktiviteter som kan utveckla Amprnet.

Som inledningen önskade, en God Jul och ett gott Nytt År, ser vi fram emot att än mer vara aktiva tillsammans och knyta samman frivilligverksamheter och beredskapsorganisationer till varandra, medelst Amprnet.se.
Styrelsen